ജി 20 ആഘോഷിക്കാൻ വെൽഡർ ഓപ്പറേറ്റർ പരിശീലനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ

ന് ജി 20 ഉച്ചകോടിയിൽ ആസന്നമായ അവസരത്തിൽ, ഗുണമേന്മയുള്ള അർത്ഥം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഉൽപ്പന്ന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രൊഫെഷിഒനംസ്ത്രുച്തൊര് ക്ഷണം കമ്പനി വെല്ദെര്സ് ഒപെരതിവെസ് പ്രൊഫഷണൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പരിശീലനം ചെയ്യാൻ.

 


പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ്-൩൦-൨൦൧൬
ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!