උණුසුම් ජූලි උණුසුම් පන්දු

දී ජූලි මස මුල් සතියේ, එම සමාගම් සේවක සංගමයේ පන්දුව ක්රීඩා ගොඩක් සංවිධානය, කම්කරුවෝ දහඩිය ක්රීඩා ගොඩක් ලිහිල්

 

 


පශ්චාත් කාලය: අගෝස්තු-10-2016
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!